WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Nominacja dla profesora Waldemara Kuczyńskiego


Pracę naukowo-badawczą obecny dziekan WM rozpoczął na Politechnice Koszalińskiej w 1999 r. w Zakładzie Termomechaniki i Chłodnictwa (obecnie: Katedra Energetyki). W 2008 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Badanie wrzenia w przepływie czynnika chłodniczego w warunkach zaburzeń generowanych periodycznie”. Od września tego samego roku pełnił funkcję kierownika Laboratorium Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.

Sześć lat później Rada WM nadała ówczesnemu dr. Waldemarowi Kuczyńskiemu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Tytuł rozprawy habilitacyjnej – wydanej w formie monografii – brzmi: „Niestabilności hydrodynamiczne podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach”.

W latach 2016-2020 prof. Waldemar Kuczyński był prodziekanem ds. nauki i rozwoju. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego (w kadencji 2020-2024).

Dorobek naukowy prof. Waldemar Kuczyńskiego zakresem tematycznym obejmuje obszary związane z przemianami fazowymi wrzenia i skraplania czynników chłodniczych w konwencjonalnych i kompaktowych zbudowanych na bazie minikanałów wymienników ciepła. W tematyce tej w szczególności rozpatruje zagadnienia przemian fazowych skraplania w minikanałach rurowych nowych proekologicznych czynników chłodniczych będących substytutami wycofywanych z użytkowania fluorowanych F-gazów w warunkach stabilnych jak i oddziaływań o charakterze zakłóceniowym.

Kolejnym istotnym elementem dorobku prof. Waldemar Kuczyńskiego jest realizacja projektów badawczych i zadań badawczych z kręgu odnawialnych źródeł energii. W szczególności dotyczy to zastosowania pomp ciepła, układów hybrydowych wykorzystujących systemy fotowoltaiczne i energetykę wiatrową.

Dziekan WM jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji naukowych i naukowo-technicznych (krajowych i zagranicznych), w tym o charakterze monograficznym. Brał udział w realizacji 17 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, z czego w siedmiu pełnił rolę kierownika.

Wypromował jednego doktoranta, opiekuje się kolejnymi pięcioma. Zarówno obszar badań naukowych, jak i realizowanych projektów badawczych prof. Waldemara Kuczyńskiego, umieszczony w indeksowanych pozycjach publikacyjnych, ściśle związany jest z zagadnieniami odnoszącymi się do maszyn i urządzeń energetycznych z obszaru energetyki wpisującymi się nierozerwalnie w inżynierię mechaniczną.

W ramach działalności dydaktycznej zaangażował się w utworzenie kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, który jest prowadzony od roku akademickiego 2012/2013. Prowadzi zajęcia ze studentami i doktorantami z zakresu termodynamiki i energetyki w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz energetyki cieplnej.

Za działalność naukową i organizacyjną prof. Waldemar Kuczyński niejednokrotnie był nagradzany przez Rektora Politechniki Koszalińskiej. Poza pracą zawodową pasjami naukowca są m.in. cycling on terrain, turystyka górska i historia.