WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Rekrutacja studia III-go stopnia


Obecnie dobre wykształcenie inżynierskie jest wysoko cenione i stanowi podstawę sukcesów zawodowych. Jednak gospodarka, szkolnictwo i centra badawcze, a także firmy doradcze coraz częściej poszukują doktorów nauk technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych.

Aktywność zawodowa pracowników obejmuje okres 40-50 lat i można przyjąć, że już na początku tego okresu, uzyskanie stopnia naukowego doktora, może zapewnić wyższą pozycję zawodową i lepsze perspektywy własnego rozwoju.

W wielu krajach takich jak Szwajcaria, Finlandia, Republika Czeska i innych, liczba doktorantów w stosunku do liczby studentów jest kilka razy większa niż w Polsce. Poprawa tego stanu będzie zapewne ważnym celem strategicznym naszego kraju.

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej, zgodnie z trendami przyszłości, od wielu lat prowadzi studia doktoranckie w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii rolniczej. Wypromowani przez nas doktorzy zajmują kierownicze stanowiska w wielu przedsiębiorstwach, w uczelniach, kierują firmami o dużym potencjale gospodarczym oraz zarządzają ważnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Studia doktoranckie są bezpłatne. Zapraszamy do wykorzystania szansy na tworzenie podstaw własnego rozwoju. Doświadczona kadra profesorów, w partnerskich formach współdziałania, potrafi skutecznie pomagać w osiąganiu tego celu.

 

Studia doktoranckie prowadzone są w dyscyplinach

W sprawach dotyczących wyboru tematyki pracy lub opieki naukowej prosimy kontaktować się z profesorami Politechniki Koszalińskiej.

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • jest obywatelem polskim lub spełnia warunki określone w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Kandydat na studia doktoranckie powinien złożyć na wydziale prowadzącym rekrutację na studia doktoranckie następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wybranej dyscyplinie z podaniem formy studiów,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wraz z zaświadczeniem o ostatecznym wyniku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, suplementem lub indeksem,
 • zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów będących podstawą przyjęcia na studia doktoranckie (wydane przez uczelnię),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy ,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 37×52 mm,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 20×25 mm w rozdzielczości min. 300 dpi na nośniku elektronicznym.

 

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich. Komisja sporządza listę osób dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego i tworzy listę rankingową kandydatów na podstawie ocen z postępowania kwalifikacyjnego.

Ocena w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata jest średnią ważoną wyznaczoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z następujących ocen:

 • ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a wobec beneficjentów projektu „Diamentowy Grant” studiów pierwszego stopnia, z wagą 0,25,
 • średniej ocen ze studiów będących podstawą przyjęcia na studia doktoranckie, a wobec beneficjentów projektu „Diamentowy Grant” średniej ocen studiów pierwszego stopnia lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich, z wagą 0,50,
 • oceny za autoprezentację kandydata z wagą 0,25.

 

Na podstawie listy rankingowej Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie. Wyniki zakończonego postępowania rekrutacyjnego są jawne – do wglądu w dziekanacie.

Termin składania dokumentów -  21 wrzesień 2018 r.

Kontakt do dziekanatu studiów doktoranckich

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17

email: iwona.cywinska@tu.koszalin.pl