WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Celem działalności Dziekanatu jest obsługa studentów, pracowników naukowo - dydaktycznych i dydaktycznych, a w szczególności:

 • koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących realizacji kierunków, specjalności i rodzajów studiów prowadzonych na wydziale,
 • gromadzenie wszelkiej dokumentacji oraz przepisów, którymi podstawowa jednostka organizacyjna posługuje się w bieżącej pracy,
 • ewidencja dokumentów oraz koordynacja i nadzór działań związanych z rekrutacją na pierwszy rok studiów,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej ewidencji studentów w zakresie wyników nauczania, spraw socjalno-bytowych,
 • współpraca z Wojskową komendą Uzupełnień w sprawach zmian w ewidencji studentów,
 • wystawianie zaświadczeń o stanie odbytych studiów w celach emerytalnych, rentowych i innych,
 • koordynacja i prowadzenie spraw związanych z polityką kadrową wydziału,
 • obsługa administracyjna oraz ewidencja dokumentów w sprawach związanych z przewodami doktorskimi, habilitacyjnymi, tytułami naukowymi, tytułami doktora h.c.,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą wydziału z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizacja i obsługa prac rady wydziału, przygotowanie materiałów na posiedzenia rady, opracowywanie uchwał rady i nadawanie biegu ich realizacji,
 • obsługa nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami, w ramach działania sekcji finansowo-ekonomicznej dziekanatu w zakresie:
  • dokumentacji działalności naukowo-badawczej,
  • bieżącej ewidencji wydatków (w części formalno-finansowej), z podziałem na jednostki organizacyjne wydziału,
  • rozliczeń kosztów działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej,
  • okresowego uzgadniania stanu kosztów finansowych,
  • sporządzania informacji, zestawień i analiz obejmujących zagadnienia finansowo-ekonomiczne.