WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Energetyka

  • 01 energetyka e
  • Energetyka eccik
  • 03 energetyka oze

Energetyka


Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w zakresie zagadnień podstawowych  z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii. Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji  i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła  i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.

 
specjalność: Elektroenergetyka

Specjalność ta obejmuje zakresem wiedzę dotyczącą energii elektrycznej, jej wytwarzania i przemysłu. Student poznaje sposoby pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych oraz zapoznaje się z budową układów elektrycznych. 

specjalność: Odnawialne Źródła Energii

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu OZE w energetyce cieplnej i elektroenergetyce. Zapoznają się z zasadą działania urządzeń energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej. Absolwent specjalności Odnawialne Źródła Energii (OZE) posiada wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki niekonwencjonalnej.

specjalność: Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

Specjalność ta obejmuje zakresem zagadnienia energetyki cieplnej (konwencjonalnej i niekonwencjonalnej) oraz chłodnictwo i klimatyzację. Na zajęciach dydaktycznych studenci poznają budowę i zasadę działania układów, sieci i maszyn energetycznych a także urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja to specjalność dająca wszechstronną wiedzę pozwalającą na zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu.