WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Mechanika i Budowa Maszyn


Program kształcenia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN zapewnia równowagę, między przekazywaniem wiedzy, a nauczaniem umiejętności i kształtowaniem cech kreatywności poprzez:

 • zwiększanie udziału zadań projektowych, innowacyjnych i samodzielności w pracach studenta,
 • zwiększanie znaczenia jakości rozwiązania problemu i efektywności zastosowanych metod w stosunku do oceny pracochłonności zadań,
 • zwiększanie udziału studentów w pracach badawczych i realizowanych projektach,
 • kształcenie umiejętności sprawnego wykorzystywania zawansowanych technologii informatycznych i inżynierskich zastosowań systemów komputerowych,
 • zwiększanie samodzielności studentów w kreowaniu tematów zadań i problemów do rozwiązania,
 • zwiększanie zainteresowania studentów tworzeniem wynalazków i planów ich upowszechniania w postaci innowacji,
 • zwiększanie znaczenia kształcenia studentów przez profesorów w małych grupach, a nie tylko poprzez wykłady, zwiększanie udziału indywidualnych form aktywizacji studentów.

 

 

Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo. Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.

Program ten charakteryzuje się takim nastawieniem dydaktycznym, aby w pracy i współdziałaniu nauczycieli oraz studentów, główną motywacją do pracy była nie kontrola, lecz wyzwalanie potencjału intelektualnego studentów.

 

 

specjalność: Innowacje i wdrożenia przemysłowe

Program specjalności INNOWACJE I WDROŻENIA PRZEMYSŁOWE wynika z następujących cech współczesnej gospodarki:

 • Wielkiej różnorodności produktów wytwarzanych jednostkowo lub seryjnie, ale na indywidualne zamówienia klientów, np. produkcja samochodów.
 • Znacznego wykorzystania procesów technologicznych w wielu przemysłach, w tym np. wytwarzania urządzeń technologicznych do produkcji układów elektronicznych, aparatury badawczej, aparatury medycznej, leków, robotów technologicznych, medycznych, ratowniczych, samolotów, uzbrojenia, urządzeń dla sportu, rehabilitacji, ochrony środowiska, wytwarzania i przetwarzania energii.
 • Rozwoju inteligentnych maszyn i urządzeń oraz integracji sieciowej urządzeń i systemów serwisowych.
 • Ograniczonych zasobów wielu surowców, będących podstawą wytwarzania nowoczesnych produktów, co oznacza, że istnieje konieczność rozwoju nowych oszczędnych konstrukcji i technologii, których zapotrzebowanie na zużycie energii będzie podlegało ograniczeniom, z co najmniej dwóch powodów: ze względu na wpływ na środowisko oraz ze względu na koszty.

 

specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Zmiany w oczekiwaniach obecnych i przyszłych pracodawców powodują, iż rozszerza się zakres wymaganych umiejętności o nowe narzędzia i technologie wspomagające pracę absolwenta, zwłaszcza w zakresie zastosowań technologii informacyjnych, tworzenia aplikacji komputerowych, wykorzystywania nowych mediów informacyjnych, nowych metod przetwarzania informacji, rozwiązywania problemów w wielkich przestrzeniach decyzyjnych i wizualizacji projektów. Absolwenci specjalności AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH spełnią szerokie oczekiwania pracodawców w opisanym zakresie.