WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka


Charakterystyka dorobku naukowego


Informacje podstawowe

Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, lat 66, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (1973). Stopień doktora nauk technicznych (1983) a doktora habilitowanego (1996) uzyskał na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskał we wrześniu 2004 roku. Od 2005r. mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Koszalińskiej.

Od 45 lat jest pracownikiem Politechniki Koszalińskiej (do 1996r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej). Od roku 1987 członek Rady Wydziału Mechanicznego i senatu Politechniki Koszalińskiej. Przez dwie kadencje (1996-2002) był prorektorem ds. studenckich. W latach 1996-2007 kierował katedrą Maszyn Roboczych a od 2007 roku kierował katedrą Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, a w latach 2005-2012 - funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego. Od roku 2017 pełni funkcję kierownika Katedry Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji.

Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka był członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN (2012-2015). Jest członkiem: Komitetu Techniki Rolniczej PTIR (od 2016), Komisji Budowy Maszyn PAN oddział w Poznaniu, Międzysekcyjnego Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN oddział w Poznaniu (od 1990), Sekcji Mechanizacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN (2001-2012), Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN (od 1997) i Zespołu Motoryzacji Sekcji Technicznych Środków Transportu PAN (od 2005).

Dorobek Naukowy i Zawodowy

 • 1 książka: Podstawy badań inżynierskich. PWN, Warszawa, 2002r.
 • 55 rozdziałów w książkach ( w tym 19 zagranicznych).
 • 2 monografie, 1 rozprawa, 2 opracowania zwarte.
 • 6 podręczników akademickich.
 • Ponad 460 publikacji naukowych ( w tym więcej niż 60 indywidualnych), w tym ponad 100 w językach obcych, wiele w czasopismach i wydawnictwach o światowym zasięgu.
 • Promotor w postępowaniu o nadanie godności i tytułu Doktora Honoris Causa.
 • 2 recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 4 recenzje rozpraw habilitacyjnych, 16 recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 12 recenzji rozpraw doktorskich ( w tym 3 obronione na Uniwersytecie w Orleanie).
 • Redaktor naukowy 36 zeszytów naukowych i materiałów konferencyjnych.
 • ponad 240 recenzji skryptów i artykułów naukowych, dla wydawnictw krajowych i zagranicznych.
 • 25 patentów (z których wiele zostało wdrożonych) oraz 2 zgłoszenia patentowe.
 • ponad 90 raportów i kompleksowych opracowań naukowych (ponad połowa została wdrożona).
 • ponad 50 opinii o inowacyjnności projektów dla firm krajowych (większość projektów uzyskała finansowanie). Efekt - ponad 250 mln środków z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw.
 • ponad 20 opinii grantów z MNiSW, NCN, NCBiR, w tym 7 grantów z GACR CZECH SCIENCE FOUDATION.
 • wiele pakietów progamów komputerowych oraz multimedialnych  prezentacji dla celów naukowych i dydaktycznych. Metodyka planowania badań eksperymentalnych, obliczeń statystycznych wyników badań i identyfikacji obiektów wraz z oprogramowaniem komputerowym jest powszechnie stosowana przez wiele uczelni w Polsce oraz Instytuty Przemysłowe.

Wypromował 14 doktorów (9 z wyróżnieniem) oraz ponad 330 magistrów i inżynierów. Wiele prac zostało wdrożonych do przemysłu oraz nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach lokalnych i ogólnokrajowych.

Ważniejsze wyróżnienia

 • Brązowy Krzyż Zasługi za osiągnięcia wynalazcze.
 • Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • Medal Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
 • Medal za zasługi dla miasta Słupska.
 • Nagroda I stopnia Prezydenta Miasta Słupska.
 • Złota odznaka AZS.
 • 34 nagrody rektorskie.
 • Medal Politechniki Koszalińskiej.

Ponad 30 publikacji na liście filadelfijskiej jest cytowanych 83 razy (h-index: 5), ponad 250 publikacji jest cytowanych ponad 700 razy według Harzing's Publish or Perish (h-index: 11) oraz ponad 130 publikacji jest cytowanych 357 razy na liście Google Scholar (h-index: 9).